AUDITORIES ENERGÈTIQUES

ENAU realitza auditories energètiques en empreses mitjançant un procés sistemàtic, independent i documentat, amb l’objectiu de:

Consum Energètic

Obtenir un coneixement fiable del consum energètic i del cost associat.

Factors

Identificar i caracteritzar els factors que afecten el consum d’energia.

Oportunitats d'Estalvi

Detectar i avaluar les diferents oportunitats d’estalvi, millora de l’eficiència i diversificació de l’energia i la seva repercussió en cost energètic i de manteniment, així com altres beneficis i costos associats.